Close sub menu
Ordina
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa--133128130130
Materiële vaste activa--404045
Financiële vaste activa--0000
Vaste activa--181181186151
Voorraden------00
Debiteuren--41376764
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--44442518
Vlottende activa--1121059283
Totaal activa--293286278233
 
Passiva
Gewoon kapitaal--179178164153
Preferent kapitaal--2522157
Aandeel van derden--0000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--2728291
Crediteuren--11127374
Bank--1110100
Overige korte schulden--343010
Kortlopende schulden--87808579
Totaal passiva--293286278233
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--42432512
Kasstroom investeringsactiviteiten---8-2-3-3
Kasstroom financieringsactiviteiten---35-20-16-2
Kasstroom algemeen---12068
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by