Lucas Bols
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20192018201720162015
 
Activa
Immateriële vaste activa307307307215215
Materiële vaste activa102221
Financiële vaste activa88866
Vaste activa325317317223222
Voorraden119878
Debiteuren2321211518
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen2112861
Vlottende activa5542382928
Totaal activa381359355252249
 
Passiva
Gewoon kapitaal192184171162153
Preferent kapitaal22211511-1
Aandeel van derden00000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden1641561637374
Crediteuren161616911
Bank94488
Overige korte schulden00001
Kortlopende schulden2420211721
Totaal passiva381359355252249
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten1419181718
Kasstroom investeringsactiviteiten-2-1-3-10
Kasstroom financieringsactiviteiten-11-14-10-14-20
Kasstroom algemeen1453-3
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by