Close sub menu
BE Semiconductor Industries
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa--114958883
Materiële vaste activa--40384229
Financiële vaste activa----------
Vaste activa--208156147169
Voorraden--94524760
Debiteuren--1759381106
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--647599408426
Vlottende activa--936756550604
Totaal activa--1.144911697773
 
Passiva
Gewoon kapitaal--619371299372
Preferent kapitaal--106646148
Aandeel van derden----000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--337439312300
Crediteuren--75443033
Bank--3314
Overige korte schulden--81454848
Kortlopende schulden--18810187101
Totaal passiva--1.144911697773
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--278162120184
Kasstroom investeringsactiviteiten---25-11534-198
Kasstroom financieringsactiviteiten---18252-173-219
Kasstroom algemeen--7198-19-232
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by