Close sub menu
Heijmans
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa7475767980
Materiële vaste activa133127424447
Financiële vaste activa10497649596
Vaste activa343333330253282
Voorraden260282205207187
Debiteuren137103185176166
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen2101751098974
Vlottende activa648598568523489
Totaal activa991931898776771
 
Passiva
Gewoon kapitaal268226178149162
Preferent kapitaal202917-40-8
Aandeel van derden00000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden1841571448972
Crediteuren130165359368377
Bank24232566
Overige korte schulden386359192164153
Kortlopende schulden540547576538536
Totaal passiva991931898776771
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten109128422721
Kasstroom investeringsactiviteiten-32-334-1091
Kasstroom financieringsactiviteiten-42-29-26-2-116
Kasstroom algemeen35662014-4
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by