Close sub menu
Nedap N.V.
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa22322
Materiële vaste activa3938393536
Financiële vaste activa----054
Vaste activa4341424342
Voorraden2323293831
Debiteuren2723242531
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen30261922
Vlottende activa8978787272
Totaal activa132119121115114
 
Passiva
Gewoon kapitaal8073746562
Preferent kapitaal1873736461
Aandeel van derden--0000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden1717181617
Crediteuren1311121313
Bank11152
Overige korte schulden1714161520
Kortlopende schulden3428293535
Totaal passiva132119121115114
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten2830301813
Kasstroom investeringsactiviteiten-10-87-619
Kasstroom financieringsactiviteiten-15-15-15-15-23
Kasstroom algemeen4721-29
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by