JUST EAT TAKEAWAY
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa----1.47325586
Materiële vaste activa----3674
Financiële vaste activa----721
Vaste activa----1.52229291
Voorraden----442
Debiteuren----3999
Overige vlottende activa----6280
Effecten en liquide middelen----509090
Vlottende activa----137126106
Totaal activa----1.659417198
 
Passiva
Gewoon kapitaal----1.133139150
Preferent kapitaal----4052
Aandeel van derden----000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden----283286
Crediteuren----615826
Bank----301500
Overige korte schulden----1103512
Kortlopende schulden----24325142
Totaal passiva----1.659417198
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten-----64-3-36
Kasstroom investeringsactiviteiten-----497-148-9
Kasstroom financieringsactiviteiten----5201500
Kasstroom algemeen-----410-45
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by