Close sub menu
AZERION
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20222021
 
Activa
Immateriële vaste activa370265
Materiële vaste activa2118
Financiële vaste activa00
Vaste activa429324
Voorraden----
Debiteuren----
Overige vlottende activa----
Effecten en liquide middelen5135
Vlottende activa209140
Totaal activa639464
 
Passiva
Gewoon kapitaal94-9
Preferent kapitaal6756
Aandeel van derden22
Groepsvermogen----
Voorzieningen----
Langlopende schulden258260
Crediteuren222141
Bank1312
Overige korte schulden4555
Kortlopende schulden285210
Totaal passiva639464
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten4524
Kasstroom investeringsactiviteiten-76-83
Kasstroom financieringsactiviteiten4784
Kasstroom algemeen1725
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by