Close sub menu
EBUSCO HOLDING
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20222021
 
Activa
Immateriële vaste activa--46
Materiële vaste activa--15
Financiële vaste activa----
Vaste activa--69
Voorraden--22
Debiteuren--17
Overige vlottende activa----
Effecten en liquide middelen--208
Vlottende activa--264
Totaal activa--333
 
Passiva
Gewoon kapitaal--304
Preferent kapitaal--9
Aandeel van derden--0
Groepsvermogen----
Voorzieningen----
Langlopende schulden--8
Crediteuren--11
Bank--1
Overige korte schulden--9
Kortlopende schulden--21
Totaal passiva--333
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten---19
Kasstroom investeringsactiviteiten---27
Kasstroom financieringsactiviteiten--228
Kasstroom algemeen--181
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by