Close sub menu
Alfen N.V.
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa--1814119
Materiële vaste activa--2524167
Financiële vaste activa----------
Vaste activa--43382817
Voorraden--42201410
Debiteuren--47242419
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--475201
Vlottende activa--1511094940
Totaal activa--1941477756
 
Passiva
Gewoon kapitaal--9674137
Preferent kapitaal--211260
Aandeel van derden--0000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--1818159
Crediteuren--48272722
Bank--55710
Overige korte schulden--2319148
Kortlopende schulden--80544941
Totaal passiva--1941477756
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--112014-2
Kasstroom investeringsactiviteiten---12-10-7-10
Kasstroom financieringsactiviteiten---445-3-5
Kasstroom algemeen---5554-17
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by