Close sub menu
Lamb Weston Holdings
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020
 
Activa
Immateriële vaste activa371342
Materiële vaste activa1.6661.702
Financiële vaste activa310250
Vaste activa2.4282.360
Voorraden514487
Debiteuren367342
Overige vlottende activa----
Effecten en liquide middelen7841.364
Vlottende activa1.7822.303
Totaal activa4.2094.662
 
Passiva
Gewoon kapitaal481240
Preferent kapitaal30-41
Aandeel van derden00
Groepsvermogen----
Voorzieningen----
Langlopende schulden3.1113.397
Crediteuren359244
Bank32548
Overige korte schulden----
Kortlopende schulden6181.025
Totaal passiva4.2094.662
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten553574
Kasstroom investeringsactiviteiten-163-346
Kasstroom financieringsactiviteiten-9741.125
Kasstroom algemeen-5831.353
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by