Deere & Company
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa----5.8344.6631.251
Materiële vaste activa----17.9195.8685.068
Financiële vaste activa------207183
Vaste activa----------
Voorraden----5.9756.1493.904
Debiteuren----5.2305.0043.925
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen----3.8573.9049.335
Vlottende activa----------
Totaal activa----73.01170.10865.786
 
Passiva
Gewoon kapitaal----11.41311.2889.557
Preferent kapitaal-----5.607-490-820
Aandeel van derden----433
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden----60.45832.98833.309
Crediteuren------1.138941
Bank------15.01914.154
Overige korte schulden------9.6587.808
Kortlopende schulden------25.81422.903
Totaal passiva----73.01170.10865.786
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten----3.4121.8202.200
Kasstroom investeringsactiviteiten-----3.924-8.154-1.644
Kasstroom financieringsactiviteiten----5098764.287
Kasstroom algemeen-----3-5.4584.842
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by