Close sub menu
Nike
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa570511497437439
Materiële vaste activa7.7178.0177.9634.7444.454
Financiële vaste activa----------
Vaste activa12.10811.44910.7867.1927.402
Voorraden8.4206.8547.3675.6225.261
Debiteuren4.6674.4632.7494.2723.498
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen12.99713.4768.7874.6635.245
Vlottende activa28.21326.29120.55616.52515.134
Totaal activa40.32137.74031.34223.71722.536
 
Passiva
Gewoon kapitaal15.28112.7678.0559.0409.812
Preferent kapitaal318-380-562316.292
Aandeel van derden--0000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden14.31015.29915.0036.8116.684
Crediteuren3.3582.8362.2482.6122.279
Bank93046969615342
Overige korte schulden--------3.269
Kortlopende schulden10.7309.6748.2847.8666.040
Totaal passiva40.32137.74031.34223.71722.536
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten5.1886.6572.4855.9034.955
Kasstroom investeringsactiviteiten-1.524-3.800-1.028-264276
Kasstroom financieringsactiviteiten-4.836-1.4592.491-5.293-4.835
Kasstroom algemeen-1.1721.3983.948346396
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by